— PRODUCTS —

Desktop Small Animal
PET
Sub-millimeter Small Animal
Sub-millimeter Big Animal
PET/CT
PUBLICATIONS1、Minmin Liang, Hui Tan, Jun Zhou, Tao Wang, Demin Duan, Kelong Fan, Jiuyang He, Dengfeng Cheng*, Hongcheng Shi*, Hak Soo Choi*, Xiyun Yan*. Bioengineered HFerritin Nanocages for Quantitative Imaging of Vulnerable Plaques in Atherosclerosis. ACS Nano 12 (2018) 9300-9308.


2、Ziqing Yuab, Ruizhen Chenac, Minghui Liac, Yong Yuac, Yixiu Liangab, Fei Hanab, Shengmei Qina, Xueying Chena, Yangang Sua, Junbo Gea*. Mitochondrial calcium uniporter inhibition provides cardioprotection in pressure overload-induced heart failure through autophagy enhancement. International Journal of Cardiology 271 (2018) 161-168.


3、Peng Liu, Yun Liang, Libo Jiang, Houlei Wang, Shengxing Wang, Jian Dong*. CX3CL1/fractalkine enhances prostate cancer spinal metastasis by activating the Src/FAK pathway. International Journal of Oncology 53 (2018) 1544-1556.


4、Pengcheng Hu, Dengfeng Cheng, Tao Huang, Anna B. Banizs, Jie Xiao, Guobing Liu, Quan Chen, Yuenan Wang, Jiang He,Hongcheng Shi*. Evaluation of Novel 64Cu-Labeled Theranostic Gadolinium-Based Nanoprobes in HepG2 Tumor-Bearing Nude Mice. Nanoscale Research Letters 12 (2017) 523.


5、Peiwen Li, Linhao Tong, Yongxi Song, Jingxu Sun, Jinxin Shi, Zhonghua Wu, Yao Diao, Yaming Li, Zhenning Wang*. Long noncoding RNA H19 participates in metformin-mediated inhibition of gastric cancer cell invasion. Journal of Cellular Physiology 234 (2018) 4515-4527.


6、Yong-xi Song, Jing-xu Sun, Jun-hua Zhao, Yu-chong Yang, Jin-xin Shi, Zhong-hua Wu, Xiao-wan Chen, Peng Gao, Zhi-feng Miao, Zhen-ning Wang*. Non-coding RNAs participate in the regulatory network of CLDN4 via ceRNA mediated miRNA evasion. Nature Communications 8 (2017) 289.


7、Na Li, Qing-Tao Yan, Qi Jing, Rui-Yan Pan, Huai-Jie Wang, Bin Jiang, Xian-Jun, Li,Yi Wang, Jun-Hong Dong, Xue-Jian Wang, Mei-Jia Zhang, Qing-Guo Meng,   Xiang-Zhen Li, Zhi-Jun Liu, Zhi-Qin Gao, Mei-Hua Qu*. Duodenal-Jejunal Bypass Ameliorates Type 2 Diabetes Mellitus by Activating Insulin Signaling and Improving Glucose Utilization in the Brain. Obesity Surgery 30 (2019) 279-289.


8、Jieru Cai, Xiaoyan Jiao, Yi Fang, Xiaofang Yu, Xiaoqiang Ding*. The orphan nuclear receptor RORa is a potential endogenous protector in renal ischemia/reperfusion injury. The Faseb Journal 33 (2019) 5704-5715.


9、Beili Xu, Shuyu Li, Yong Fang, Yanting Zou, Dongqiang Song, Shuncai Zhang, Yu Cai1*. Proprotein Convertase Subtilisin/Kexin Type 9 Promotes Gastric Cancer Metastasis and Suppresses Apoptosis by Facilitating MAPK Signaling Pathway Through HSP70 Up-Regulation. Frontiers in Oncology 10 (2021) 609663.


10、Qiong Liu, Chaofan Li, Jiguo Liu, Kishore Krish, Xinlei Fu, Jie Zhao, Jyh-Cheng Chen*. Technical Note: Performance evaluation of a small-animal PET/CT system based on NEMA NU 4–2008 standards. Medical Physics 48 (2021) 5272-5282.


11、Rexiati Ruze, Qian Xu, Guoqin Liu, Yuekai Li, Weijie Chen, Zhiqiang Cheng, Yacheng Xiong, Shaozhuang Liu, Guangyong Zhang, Sanyuan Hu, Zhibo Yan*. Central GLP-1 contributes to improved cognitive function and brain glucose uptake after duodenum-jejunum bypass on obese and diabetic rats. Am J Physiol Endocrinol Metab 321 (2021) E392–E409.


12、Bin Jiang, Huaijie Wang, Na Li, Qingtao Yan, Weiyu Wang, Yubing Wang, Hantao Xue, Shengyao Ma, Xiaocheng Li, Wenbin Diao, Ruiyan Pan, Zhiqin Gao, Meihua Qu*. Role of Proximal Intestinal Glucose Sensing and Metabolismin the Blood Glucose Control in Type 2 Diabetic Rats After Duodenal Jejunal Bypass Surgery. Obesity Surgery 32 (2022) 1119–1129.


13、Yan Wang, Chunyan Liu, Nanyang Zhang, Xianqin Song, Yu Song, Duo Cai, Kehua Fang*, Xiaotian Chang*. Anti-PADI4 antibody suppresses breast cancer by repressing the citrullinated fibronectin in the tumor microenvironment. Biomedicine & Pharmacotherapy 153 (2022) 113289.


14、Zhan Si, Yuan Cheng, Zhan Xu, Dai Shi, Hongcheng Shi,* and Dengfeng Cheng*. Exploration of 68Ga-DOTA-MAL as a Versatile Vehicle for Facile Labeling of a Variety of Thiol-Containing Bioactive Molecules. ACS Omega 2023,8, 4747−4755


15、Wei Zheng,   Yong Huang, Hualong Chen, Zeng Jiang, Ziyue Yu, Tingyu Yang, Lu Zhang, Xuebo Cheng,* Yajing Liu, Qi Liu, Xunming Ji, and Zehui Wu*. Synthesis and In Vitro and In Vivo Evaluation of 18FLabeled Positron Emission Tomography Tracers for Imaging Aβ Plaques ACS Chem. Neurosci. 2023, 14, 988−1003